Regulamin

Treść niniejszego regulaminu jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej: www.dotyknatury.pl/regulamin

Regulamin można także nieodpłatnie utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: www.dotyknatury.pl/regulamin

Regulamin

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.dotyknatury.pl, prowadzony jest przez Jarosława Szepsa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Remedium Natura”, z siedzibą w Murzynowie Leśnym (63-023), ul. Poznańska 12 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 786-100-36-30, adres poczty elektronicznej: zamowienia@remedium-natura.com.pl, numer telefonu: +48618210010 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

§ 1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1) WWW.DOTYKNATURY.PL- prowadzony przez Jarosława Szepsa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Remedium Natura”, z siedzibą w Murzynowie Leśnym (63-023), ul. Poznańska 12

2) TOWAR- produkt lub produkty, które mogą być przedmiotem zakupu, w ramach działania sklepu internetowego www.dotyknatury.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem,

3) UŻYTKOWNIK - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych w domenie www.dotyknatury.pl, w ramach działania sklepu internetowego www.dotyknatury.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

4) SPRZEDAJĄCY - Jarosław Szeps, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Remedium Natura”, z siedzibą w Murzynowie Leśnym (63-023), ul. Poznańska 12

5) USŁUGODAWCA - osoba fizyczna, osoba prawną albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną,

6) KUPUJĄCY - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia, lub Kupujący Towary w ramach działania sklepu internetowego www.dotyknatury.pl,

7) USŁUGOBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

8) KONTO - prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach działania sklepu internetowego www.dotyknatury.pl,

9) REJESTRACJA - procedura zakładania Konta,

10) REGULAMIN - niniejszy Regulamin,

11) ADMINISTRATOR STRONY - „SklepyFirmowe.pl” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-300), ul. Sportowa 8.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

a)                   Komputer z dostępem do Internetu.

b)                  Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 17.0 i wyższej.

c)                   Minimalna rozdzielczość monitora: 1440 x 90

d)                  Włączona obsługa JAVASCRIPT

e)                  Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

 

 

§ 2. PRAWA USŁUGOBIORCY

1. Usługobiorca ma prawo do zmiany swoich danych dostępowych.

2. Kupujący ma prawo do telefonicznej, pod nr tel. +48618210010, bądź mailowej, pod adresem zamowienia@remedium-natura.com.pl, konsultacji z obsługą sklepu na temat oferowanego asortymentu.

3. 1 W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) mogą oni odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres ul Chociszewskiego 33, 60-256 Poznań lub drogą mailową zamówienia@remedium-natura.com.pl

3.2 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

3.3 W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu, o którym mowa w art. 3.1, nie rozpoczyna się.

3.4 W powyższym wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.

3.4 Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

§ 3. WARUNKI UŻYTKOWANIA

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Wskazane podmioty lub ich pełnomocnicy w celu rejestracji i zakupu, powinny wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie, w ramach działania sklepu internetowego www.dotyknatury.pl poprzez podanie: imienia i nazwiska oraz pełnej nazwy (dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) , adresu zamieszkania lub siedziby, adresu e-mail, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować (login) oraz hasła.

3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w terminie miesiąca od dnia Rejestracji winny przesłać, na ewentualne żądanie i adres Sprzedającego, tj. Poznań (60-256), ul. Chociszewskiego 33 kopie dokumentów potwierdzających powyższe dane.

4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca potwierdzenie Rejestracji.

6. W wyniku prawidłowej Rejestracji, Administrator Strony tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (login) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w ramach działania sklepu internetowego www.dotyknatury.pl nazwy i hasła (logowanie).

7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym.

8. Niewłaściwe jest:

- uczestniczenie w jednej transakcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,

- dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotychczasowe transakcje w ramach działania sklepu internetowego www.dotyknatury.pl,

9. Użytkownicy nie powinni korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

10. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

11. Wszelkie działania podejmowane przez Kupującego w ramach działania sklepu internetowego www.dotyknatury.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

12. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w zakresie przeglądania produktów przez Użytkowników oraz rejestracji Konta jest bezpłatne.

 

§ 4. ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienia można składać poprzez formularz w ramach działania sklepu internetowego www.dotyknatury.pl, jak również pocztą elektroniczną na adres zamowienia@remedium-natura.com.pl. bądź złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną - listem poleconym.
  2. Płatności można dokonywać na rachunek prowadzony w ING Bank Śląski, na rzecz „Remedium Natura” Jarosław Szeps, nr rachunku 26 1050 1520 1000 0090 6946 8834,
  3. Ewentualne koszty dostawy:

3.1. Odbiór osobisty - bezpłatnie,

3.2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej SA (zgodnie z cennikiem):

3.2.1.Przesyłka listowa polecona priorytetowa masa do 500g: 5.80 zł.

3.2.2. Paczka pocztowa ekonomiczna – masa do 1kg: 9.50 zł.

§ 5. ZMIANY REGULAMINU

1)       W  przypadku zmiany Regulaminu, ewentualna zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na www.dotyknatury.pl/regulamin zmienionego Regulaminu.

2)       Nadto Użytkownik przy pierwszym logowaniu, od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

3)       Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

4)       W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców korzystających z usług przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia i zawarte umowy. W takim przypadku Zamówienia i umowy będą realizowane na zasadach dotychczasowych

 

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Dane są przetwarzane tylko i wyłącznie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu realizacji zamówienia.

2. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą.

3. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia danych osobowych Kupujący zobowiązany jest do ich aktualizacji.

4. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji a także do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 7

ROZWIĄZANIE UMOWY

1)       Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Usługodawcą.

2)       Czynność ta następuje poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła.

3)       W takim przypadku Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Usługodawcy i sfinalizować umowy zawarte w wyniku realizacji Usługi.

4)       Użytkownik będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Jarosław Szeps prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Remedium Natura”, z siedzibą w Poznaniu (60-256), ul. Chociszewskiego 33

5)        Oświadczenie można również wysłać na następujący adres Usługodawcy zamowienia@remedium-natura.com.pl

6)       Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

7)       W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

§ 8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1)       Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2)       Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej na adres Jarosław Szeps prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Remedium Natura”, z siedzibą w Poznaniu (60-256), ul. Chociszewskiego 33.

3)       Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Portalu Internetowym (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4)       Usługodawca  rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania .

5)       Odpowiedź na reklamację wysyłana jest pisemnie oraz na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika oraz pisemnie.

 

§ 9

PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

1)       Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Portalu Internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2)       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

3)       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

§ 10

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

1)       Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

Załącznik nr 1 „Wzór formularza odstąpienia od umowy”

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………

Dane konsumenta

Jarosław Szeps prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Remedium Natura”, z siedzibą w Poznaniu (60-256), ul. Chociszewskiego 33

 

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących usług/ świadczenia następującej usługi (*)

Data zamówienia: (*)

 

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej kwoty na niniejszy numer rachunku bankowego/w następujący sposób(*)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Miejscowość, Data:

 

 

(*) – Niepotrzebne skreślić